-=WSSG=-

Forum I roku wssg- strona testowa

Ogłoszenie

POPRAWKI- DR DZIURA od 12:40 I DR GUZOWSKA od 14:30- 24.02.2008.....IMPREZA 01.03.2008

#1 2008-01-15 19:31:50

Mery

Użytkownik

8320578
Skąd: Dębica
Zarejestrowany: 2007-11-05
Posty: 15
Punktów :   
WWW

Wstęp do socjologii pytania na egzamin

1.    Co to jest socjologia?
2.    Jakie funkcje pełni socjologia?
3.    W czym wyraża się specyfika statusu socjologii jako nauki?
4.    Dlaczego A. Comte’a uznano za twórcę socjologii?
5.    Przedstaw wkład H.Spencera w rozwój socjologii
6.    Przedstaw socjologiczne poglądy K.Maksa
7.    Przedstaw poglądy E.Durkheima
8.    Czym w socjologii wsławił się M. Weber?
9.    Co to jest życie społeczne?
10.     Jakie cechy budowy organizmu ludzkiego wpływają na życie społeczne?
11.    Jaka jest różnica między determinizmem geograficznym a posybizmem geograficznym?
12.    Jak można zdefiniować kulturę?
13.    Jakie są podstawowe mechanizmy wpływu kultury na życie społeczne?
14.    Co to jest kultura symboliczna i jakie są jej rodzaje?
15.    Czym Charakteryzuje się dyfuzja kultur?
16.    Scharakteryzuj proces socjalizacji
17.    Co to jest osobowość społeczna?
18.    Scharakteryzuj biogenne, psychogenne i socjogenne elementy osobowości
19.    Jakie znasz typowe osobowości?
20.    Przedstaw typowe osobowości według F. Znanieckiego
21.    Określ więź społeczną i wymień jej komponenty
22.    Jakie znasz rodzaje styczności?
23.    Co to jest działanie społeczne i jakie wyróżniamy w nim elementy?
24.    Co to jest stosunek społeczny i jakie wyróżniamy w nim elementy?
25.    Omów istotę instytucji
26.    Co to jest kontrola społeczna i jakie znasz jej rodzaje?
27.    Co nazywamy sankcją i jakie można wyróżnić rodzaje sankcji?
28.    Co to jest grupa społeczna?
29.    Z jakich elementów składa się grupa społeczna?
30.    Co to jest członkostwo grupy i jakie są jego rodzaje?
31.    Co to jest struktura grupy i jakie znasz struktury w małej grupie społecznej?
32.    Jakie znasz podziały grup społecznych?
33.    Co to są ruchy społeczne i jak je socjologowie dzielą?
34.    Jakie znasz czynniki rozwoju społeczeństwa ?
35.    Jakie znasz procesy społeczne?
36.    czym się charakteryzuje model społeczeństwa preindustrialnego, industrialnego, postindustrialnego ?
37.    Co to jest dewiacja ?
38.    Na czym polega stygmatyzacja?
39.    Dokonaj charakterystyki klasy społecznej
40.    Omów klasę średnią
41.    Co to jest stratyfikacja społeczna?
42.    Czym charakteryzuje się struktura społeczno-zawodowa?
43.    Kiedy dochodzi do marginalizacji społecznej?
44.    Co to jest rodzina?
45.    Omów rodzaje pokrewieństwa w rodzinie
46.    Jakie funkcje pełni rodzina?
47.    Omów cykle życia rodzinnego
48.    Scharakteryzuj rodzaje małżeństw i rodzin
49.    Jakie znasz główne ujęcia narodu?
50.    Omów typy i funkcje państwa.


Miłość rodzi w nas siłę aby trwać

Offline

 

#2 2008-01-18 17:18:37

marcepan

Użytkownik

Zarejestrowany: 2007-11-09
Posty: 89
Punktów :   

Re: Wstęp do socjologii pytania na egzamin

wklejcie odpowiedzi bo pasuje zdac ten egzamin

Offline

 

#3 2008-01-21 19:27:33

Mery

Użytkownik

8320578
Skąd: Dębica
Zarejestrowany: 2007-11-05
Posty: 15
Punktów :   
WWW

Re: Wstęp do socjologii pytania na egzamin

1 Co to jest Socjologia?

SOCJOLOGIA –to nauka Autonomiczna posiada własny przedmiot zainteresowan i badań. Nauka o społeczeństwie, o zbiorowościach ludzkich. Przedmiotem jej badań są: zjawiska i procesy zachodzące w tych zbiorowościach (wynikają ze wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie), siły skupiające i rozbijające te zbiorowości, zmiany i przekształcenia w nich zachodzące,  zjawiska i procesy tworzenia się różnych form zbiorowego życia, struktury różnych form zbiorowości ludzi.
Słowo “socjologia” pojawiło się po raz pierwszy w 1837r. za sprawą Francuza Auguste’a Comte’a, który napisał “Kurs filozofii pozytywnej”. “Socjo” (łac.) – łączyć, jednoczyć, rozwijać.
Socjologia  dzieli się na:
Socjologia ogólna zajmuje się objaśnianiem i rozwijaniem podstawowych pojęć, takich jak “grupa”, “klasa”, “organizacja formalna”, “władza”, “stratyfikacja” itp.
Socjologie szczegółowe – socjologia prawa, wolnego czasu, zdrowia, organizacji, języka, sportu, polityki, sztuki, wsi, wojska, nauki.

2 Jakie funkcje pełni socjologia?

A)diagnostyczna –diagnoza społ., powinna dawać nam możliwość prawidłowego wyboru działań ekonomicznych, B)prognostyczna (przewidywania) – na podstawie badań musimy przewidzieć zachowania społeczeństwa po wybranej, naszej decyzji, C)socjotechniczna – polega na podejmowaniu praktycznych działań zmierzających do modyfikowania postaw i zachowań ludzkich, D)humanistyczno-poznawcza – dostarcza wszechstronnej wiedzy o człowieku, świecie, społeczeństwie, kumuluje wiedzę o człowieku

4 Dlaczego August Comte’a uznano za twórcę socjologii?

Słowo “socjologia” pojawiło się po raz pierwszy w 1837r August Comte nadał nazwę nowej nauce która miała zajmować się społeczeństwem, wszystkimi sprawami ludzkimi, organizmem społecznym, ludzkością.

5 przedstaw wkład H. Spancera w rozwój socjologii

Spopularyzował wiele terminów w socjologii, m.in. takie terminy jak: społeczeństwo przemysłowe, struktura społeczna, organizacja. Spencer spopularyzował i filozoficznie analizował teorię ewolucji Karola Darwina. Wyróżnił trzy rodzaje ewolucji: nieorganiczną, organiczną i ponadorganiczną, przy czym zakładał, że zjawisk jednego poziomu nie da się zredukować do poziomu niższego, chociaż prawa w każdym z wymienionych rodzajów ewolucji są takie same. Uważał, że prawo ewolucji rządzi nie tylko w świecie przyrody żywej, ale jest prawem powszechnym: wyjaśnia kształtowanie się planet, umysłów, społeczeństw: Rzeczywistość społeczna wywodzi się z przyrodniczej Instytucje społeczne są tym, dzięki czemu dokonuje się przystosowanie niespołecznego z natury człowieka do naturalnego stanu współpracy ze społeczeństwem. Wyróżnił 3 rodzaje prawa: powszechne, ogólne, szczegółowe. Uważał, że wojna to agresja, obrona i rozkazy. Podstawą prawa natury było prawo równej wolności, ustrój liberalny, bo to on wyzwalał pełnię aktywności jednostki. Państwo to organizacja stabilna, państwo w przyszłości ma być przemysłowe, wolne i sprawiedliwe. Zakładał, że każde społeczeństwo i społeczeństwo globalne będzie ewoluować od militaryzmu do industrializmu.
Ewolucja zdaniem Spencera polega na stopniowym, postępowym różnicowaniu się części. Spencer wywodził ewolucjonistyczną etykę z teorii "walki o byt": dobre jest to, co służy przystosowaniu i rozwojowi. Należy w tym celu wspierać silnych, a nie słabych i upośledzonych przez naturę.

6 Przedstaw socjologiczne poglądy K. Marksa
Marks uważał, że podstawowe "prawa" historii można odnaleźć w strukturze ekonomicznej społeczeństwa. Według niego społeczeństwo dzieli się na dwie klasy: tych, którzy są właścicielami środków produkcji, i tych, którzy tych środków nie posiadają, czyli tych, którzy "mają", i tych, którzy "nie mają". Podział ten nieuchronnie prowadzi, zdaniem Marksa, do "konfliktu klasowego". Marks ujmował historię świata w kategoriach historii walki klas: ziemian przeciwko chłopom, właścicieli niewolników przeciwko niewolnikom, kapitalistów przeciwko proletariatowi. Wedle Marksa sprzeczności immanentnie tkwiące w kapitalizmie wywołują kryzysy ekonomiczne, które, z kolei, dają początek nowym strukturom społecznym. Pogląd ten, nazywany materializmem dialektycznym, zakłada, że nowo powstałe struktury będą doskonalsze od starszych, bardziej represyjnych. Z tej przyczyny Marks nie widział w konflikcie zła, lecz raczej motor postępu. Wpływ Marksa na socjologię jest odczuwalny do tej pory. Chociaż jego pogląd o dominującym wpływie czynników ekonomicznych, na społeczeństwo nie cieszy się powszechną akceptacją, większość socjologów przypisuje owym czynnikom istotną rolę w życiu społecznym.

7 Przedstaw poglądy E. Durkheima
Rzeczywistość społeczna jest rzeczywistością sui generis. Jest ona niepowtarzalna, unikatowa, zewnętrzna w stosunku do jednostki. Społeczeństwa nie należy traktować jako sumy jednostek (realizm socjologiczny). Kluczowym elementem badań socjologicznych są fakty społeczne. Socjolog powinien odrzucić wszelkie uprzedzenia, stereotypy o społeczeństwie i powinien stanąć "w dystansie", na zewnątrz faktu. Człowiek jest istotą Homo Duplex - z jednej strony kierują nim instynkty, a z drugiej świadomość. To jednoczesne uleganie wpływom natury i kultury powoduje zachwianie w postrzeganiu faktów. W swoim pierwszym większym dziele O podziale pracy społecznej (1893 r.) Durkheim wyróżnił dwa typy więzi / solidarności: solidarność mechaniczną (charakterystyczna dla społeczeństw pierwotnych) - opiera się na podobieństwie pomiędzy jednostkami normach opierających się na sankcjach (np.prawo karne) oraz wspólnej świadomości zbiorowej, solidarność organiczną (charakterystyczna dla społeczeństw rozwiniętych) - opiera się na społecznym podziale pracy, wynika z potrzeby współpracy rodzajach norm opierających się na współpracy (prawo kooperacyjne np. prawo cywilne czy prawo handlowe), gdzie świadomość zbiorowa odgrywa mniejszą rolę, pozostawiając więcej miejsca na indywidualną inicjatywę i refleksję. Uważał on, że w toku dziejów maleje rola represyjnego prawa karnego, rośnie natomiast rola prawa restytucyjnego. Przyczynami są: wzrost liczby ludności, komplikacja struktur społecznych i postęp podziału pracy. Konsekwencją podziału pracy jest jednak powstawanie napięć i zjawisko anomii. Zjawisko to analizuje Durkheim w pracy pt. Samobójstwo (1897 r.), w której argumentuje, że samobójstwa można tłumaczyć czynnikami o charakterze społecznym. Praca opierała się na wtórnej analizie oficjalnych danych statystycznych. Durkheim podzielił samobójstwa na 4 rodzaje: samobójstwo anomiczne, fatalistyczne, egoistyczne (inaczej egotyczne) i altruistyczne. Wzorcową instytucją dla Durkheima była religia, którą uważał za symboliczną reprezentację społeczeństwa. W swoich analizach religii (Elementarne formy życia religijnego, 1912 r.) powraca do pojęcia świadomości zbiorowej. Religia pozwala człowiekowi wykroczyć poza naturę zwierzęcą. Aby zrozumieć religię, trzeba zrozumieć rytuały religijne. Służą one inicjacji jednostki do życia zbiorowego, zespalaniu zbiorowości, kultywowaniu tradycji grupowych oraz podtrzymywaniu jednostki w ciężkich chwilach.

8 Czym w socjologii wsławił się M. Weber?
Weber postulował, aby nadać naukom społecznym ścisły i obiektywny charakter poprzez opracowywanie specyficznej dlań metodologii i filozofii nauki (np. koncepcja typów idealnych), opisywanie ich jak najbardziej precyzyjnym językiem oraz prowadzenie zakrojonych na szeroką skalę badań historyczno-porównawczych. Swoją teorię socjologiczną Weber buduje na pojęciu działania społecznego. Od innych zachowań ludzkich odróżnia je to, że działający podmiot wiąże z nim subiektywny sens. Operacja rozumienia (Verstehen) jest możliwa tylko w odniesieniu do działań racjonalnych. Weber wierzył jednak, że człowiek w większości przypadków nie zachowuje się racjonalnie. Dlatego też postulował badanie ludzkich zachowań poprzez zestawianie ich z w pełni racjonalnymi i logicznie spójnymi typami idealnymi. Badacz miał wyciągać wnioski na podstawie różnic między typem idealnym, a faktycznym działaniem. W odniesieniu do działań afektywnych, opierających się na stanach uczuciowych, pomocna jest też empatia, do tradycjonalnych zaś - pamięć historyczna.
Pojęcie działania racjonalnego jest kluczem do zrozumienia procesu racjonalizacji, charakterystycznego dla kultury zachodniej. Nastawienie na racjonalność jest tym, co wyróżnia etykę protestancką rozwijaną przez wywodzący się z kalwinizmu purytanizm. Weber stawia tezę, że kierunkiem rozwoju społeczeństwa zachodniego jest odchodzenie od tradycji i rozszerzenie obszarów, w których dominuje myślenie i działanie o charakterze racjonalnym. Proces ten Weber określał jako odczarowywanie świata - niszczenie świata opartego na magii. Wyrazem tych przekonań są zwłaszcza analizy Webera dotyczące biurokracji.

12. jak można zdefiniować kulture?
Pierwotnie słowo kultura oznaczało uprawę roli.  Obecnie kultura jako zjawisko społeczne ma trzy znaczenia:
1.    dobre wychowanie, maniery, moralność
2.    wiedza, oświata, instytucje oświatowe
3.    sztuka, twórczość artystyczna, środki masowego przekazu

Poboczne znaczenie kultury jest wartościujące a także wybiórcze, związane z pewnymi dziedzinami. Z punktu widzenia nauki nie można nikomu odmówić kultury – każdy jakąś reprezentuje. Definicje kultury:
-    opisowo-wyliczający typ kultury – cywilizacja – założona całość, która obejmuje wiedzę, wierzenia, moralność, obyczaje oraz inne zdolności i nawyki nabyte przez ludzi jako członków społeczeństwa
-    definicje historyczne – tradycja – dorobek ubiegłych pokoleń przekazywany nowym
-    definicje normatywne – podporządkowanie się zachowań ludzkich normom, wzorom, wartościom, ideałom
-    definicje psychologiczne – ze względu na psychiczne organizmy kształtowania się kultury, formowanie nawyków, przyswajanie – uwewnętrznianie (internalizowanie) form kulturowych
-    podejście strukturalistyczne – jest kultura - nie ma ludzi bez kultury ale jej przejawiane warianty mogą się różnić (podejście dystrybutywne)
-    podejście genetyczne – procesy wewnętrznego rozwoju kultury – jak przechodzi z etapu na etap, jaki wpływ ma na nadchodzące; także pochodzenie kultury od natury
   
13 jakie są podstawowe mechanizmy wpływu kultury na życie społeczne?

1 tworzenie systemów wartości: wartość to dowolny przedmiot materialny lub idea, instytucja w stosunku do którego jednostka lub zbiorowość przyjmuje postawę szacunku i dąży do jego posiadania. Za wartości kulturowe uznawane są wartości dominujące w danym społeczeństwie, a zatem te które wpływają na większość jego członków. SA to powszechnie pożądane dobra lub uznane przekonania
2 Utrwalenie wzorów zachowań: określa jak jednostka powinna się reagować na sytuacje ważne i doniosłe dla niej samej i dla grupy aby sprostać oczekiwaniom  i nie popaść w konflikt z innymi. Wzory są czynnikiem ujednolicającym postępowanie ludzi są ustalonymi schematami które pozwalają odczytać cudze zachowanie
3 Tworzenie modeli kulturowych czyli ideałów: kulturowy ideał to postulowany zespół cech którymi powinien się charakteryzować doskonały człowiek. Jest teoretycznym modelem wychowawczym i odbiciem preferowanego systemu wartości. Jest on historycznie zmienny i zależy od etapu rozwoju danego społeczeństwa
4 socjalizacja: to przygotowanie jednostki do przetrwania rozwoju współżycia oraz współdziałania z innymi ludźmi Procesy socjalizacji zachodzą w drodze : spontanicznego naśladowania, identyfikacji, wychowania, świadomych osobistych decyzji samowychowawczych. Jednostka rodząc się jest aktualna nie jest wyposażona przez naturę model społecznego życia. Przez procesy socjalizacji jednostka uczy się języka, zwyczajów i obyczajów, ról rodzinnych zawodowych koleżeńskich, Sposób robienia rzeczy, systemu norm i wartości


14 Co to jest kultura symboliczna i jakie są jej rodzaje?
Kultura symboliczna obejmuje wiedze, religie, naukę i zabawę. Jest rozwijana ze względu na wartość samą w sobie typ kultury symbolicznej: k. ludowa, masowa, elitarna. Ludowa: amatorski charakter twórczości, Bezpośredni kontakt przekaz odbiorcy, treści proste zrozumiałe dla odbiorcy wychowanego w określonej społeczności lokalnej. Masowa: szeroki zasięg odbiorcami są liczne kategorie osób, brak bezpośredniego kontaktu między twórcą a odbiorcą, rozproszenie odbiorców, przekaz za pomocna środków komunikowania się tzw. Mass mediów, proste treści, standaryzacja, homogenizacja treści, komercjalizacja, wykorzystywana do manipulacji narzucania gustów. Elitarna; profesjonalni twórcy, odbiór wymaga specjalnego przygotowania, treści trudne, niezrozumiałe, często dziwaczne, odbiorcami są wąskie kręgi osób.

19.Jakie znasz typowe osobowości?

Sangwinik: pogodny, towarzyski, lubiący ludzi. Przy pierwszych trudnościach odstępuje od zamierzonego zadania
Choleryk: wybuchowy, stale niezadowolony, nie unika trudności,
Flegmatyk: zadowolony z siebie nie jest konfliktowy, cierpliwy. Ma wybrane osoby które lubi, nie jest otwarty na ludzi, systematyczny i uporządkowany
Melancholik: pesymista, żyje przeszłością i wspomnieniami. Niepowodzenie traktuje jako własna ułomność

20.Przedstaw typowe osobowości według F. Znanieckiego

Człowiek dobrze wychowany- to człowiek który w ciągu wielu lat przebywa w szkole pozostawał pod wpływem nauczycieli i wychowawców. Przyzwyczaił się do szukania pozytywnej oceny i przez całe życie  w każdej roli społecznej dba o to aby zasłużyć sobie na dobra opinie i uniknąć złej.
Człowiek pracy- ukształtowany przez warsztat pracy, zakład pracy, gospodarstwo rolne. Okres pracy zaczął wcześnie najpierw pomocniczej pod kierownictwem a potem samodzielnie
Człowiek Zabawy- to ten który znaczna część czasu spędził w kręgu zabawowych, rówieśniczych bez kontroli dorosłych
Człowiek zboczeniec- żaden krąg wychowawczy nie narzucił mu ról społecznych, sposobu bycia, dążeń. Nie podporządkowywuje się on naciskom, odrzuca ideały osobowości, tworzy nowe, wprowadza innowacje w kulturze, we wzorach zachowań. Należą tu nonkonformiści i ludzie marginesu społecznego

21.Określ więź społeczną i wymień jej komponenty
Wieź społeczna jest to ogół stosunków społecznych połączeń i zależności łączących ludzi  w trwałe zbiorowości
Więź społeczna w socjologii amerykańskiej dla oznaczenia więzi społecznej stosuje się termin IDENTYFIKACJA który oznacza stosunek do innych członków zbiorowości wyrażony zaimkiem osobowym liczby mnogiej „MY”

22.Jakie znasz rodzaje styczności?
Styczność przestrzenna- jest najbardziej elementarnym i najwcześniejszym etapem kształtowania się więzi społecznej pojawia się wówczas gdy jednostki spostrzegają innych ludzi lokalizują ich w przestrzeni i uświadamiają sobie ta ich obecność

Styczność psychiczna- to zainteresowanie się pewnymi cechami osób pozostających w styczności przestrzennej

Styczność społeczna to układ składający się przynajmniej z 2 osób oraz wartości materialnej lub duchowej, która jest przedmiotem tej twórczości  także czynności towarzyszące nabywaniu bądź zamianie danej wartości

resztę wrzucę może jutro

Ostatnio edytowany przez Jager (2008-01-21 19:52:14)


Miłość rodzi w nas siłę aby trwać

Offline

 

#4 2008-01-21 21:55:22

alien20

Nowy użytkownik

Skąd: KROSNO
Zarejestrowany: 2008-01-21
Posty: 1
Punktów :   
WWW

Re: Wstęp do socjologii pytania na egzamin

Pytania i odpowiedzi do egzaminu
Wstęp do socjologii1. Co to jest socjologia?
Socjologia (łać. societas – społeczeństwo, gr. logos – nauka)

Socjologia to nauka autonomiczna (samodzielna), posiada własny przedmiot zainteresowania i metody badań. Korzysta także z pomocy i dorobku innych dyscyplin naukowych.
Socjologia jest nauką o zbiorowościach. Przedmiotem jej badań są zjawiska i procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego ludzi, struktury tych zbiorowości, zjawiska i procesy zachodzące w tych zbiorowościach wynikające ze wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie, siły skupiające i siły rozbijające te zbiorowości, zmiany i przekształcenia w nich zachodzące.


2. Jakie funkcje pełni socjologia?
Socjologia pełni funkcje:
Funkcja poznawcza-przekazywanie rzetelnej wiedzy o strukturze i rozwoju społeczeństwa jako całości, a także o jego poszczególnych elementach.
Funkcja organizatorsko-techniczna – polega na dostarczaniu informacji o sposobach skutecznego kierowania zespołami ludzi, likwidacji negatywnych i wywołaniu pozytywnych zachowań zbiorowości np. jakie walory danego towaru wyeksponować aby zachęcić klientów określonego typu do jego nabycia.
Funkcja ideologiczna – socjologia jak wiele dyscyplin społecznych sprzyja upowszechnianiu poglądów określonej klasy czy grupy społecznej. Nie jest więc wolna od ideologii. Ideologiczne uwikłanie może przejawiać się w pomijaniu drażliwych tematów i podejmowania innych bardziej obojętnych.


3. W czym wyraża się specyfika statusu socjologii jako nauki  ?4. Dlaczego A. Comte´a uznano za twórcę socjologii?
Za twórcę socjologii uważa się  Auguste Comte (1798 – 1857)  dlatego, że stworzył nową klasyfikację nauk, rozróżniając nauki abstrakcyjne (zajmujące się prawami łączącymi fakty przyrody) oraz nauki konkretne (opisujące fakty, np. mineralogia). Za nauki abstrakcyjne uważał matematykę, astronomię, fizykę, chemię, biologię i socjologię. Comte ukuł (1837/38) (różne źródła podają dwie daty 1837 i 1838) nazwę socjologia dla odróżnienia od używanego przez jego rywali intelektualnych terminu "fizyka społeczna". Nakreślił również jej program: badanie metodą przyrodniczą i historyczną ludzkich społeczeństw, panującego w nich porządku i warunków postępu. Socjologia pojawiła się w odpowiedzi na pytanie  „co się dzieje wokół nas”. A. Comte uważany za ojca socjologii określił ją jako „królową nauk”.


5. Przedstaw wkład H. Spencera w rozwój socjologii?
Dzieło Comte'a zostało rozwinięte przez angielskiego socjologa Herberta Spencera (1820 – 1903), który był uważany za najwybitniejszego przedstawiciela ewolucjonizmu. H. Spencer wyróżnił trzy fazy i trzy rodzaje ewolucji: nieorganiczną, organiczną, ponadorganiczną. Ewolucja wg. Spencera polega na:
1.    Przechodzeniu od formy mniej spójnej do bardziej spójnej = integracja,
2.    Scaleniu towarzyszy przechodzenie od jedności do różnorodności,
3.    Przechodzenie od chaosu do porządku od nieokreśloności do określoności
Społeczeństwo dla Spencera jest częścią przyrody, głównym czynnikiem powstania społeczeństw był przyrost ludności. H. Spencer określił rodzaje społeczeństw: tj. proste (niecywilizowane), złożone (kilka grup zdobyte w drodze podboju), podwójnie złożone (połączenie grup złożonych), potrójnie złożone (współczesne). Spencer szczególnie lubił termin "przetrwania najlepiej przystosowanych" i posługiwał się nim w badaniach, jakie prowadził nad zmianami w społeczeństwie, odnosząc się do darwinizmu społecznego, którego teoria głosiła, że wolne społeczeństwo, w które nie ingeruje w żaden sposób państwo i rząd, nieprzystosowani są skazani na unicestwienie

6.    Przedstaw socjologiczne poglądy K. Marksa.
Karol Marks (1818-1883) był kolejnym twórcą socjologii. Badacz ten uważał, że podstawowe prawa dotyczące życia społecznego można odnaleźć w strukturze ekonomicznej społeczeństwa. Wg niego społeczeństwo dzieli się na 2 klasy:
*tych, którzy są właścicielami środków produkcji
*tych, którzy tych środków nie posiadają
Podział ten, jego zdaniem, nieuchronnie prowadzi do konfliktu klasowego, do sprzeczności, które wywołują kryzysy ekonomiczne, a te z kolei dają początek nowym strukturom społecznym. Pogląd Marksa jest nazywany materializmem sprzecznym.
Karol Marks wraz z Fryderykiem Engelsem stworzył nurt filozoficzno – socjologiczno – ekonomiczny zwany marksizmem. Dzieli się on na trzy dziedziny zagadnień:
-    materializm dialektyczny, który stanowi filozoficzne
uzasadnienie marksizmu,
-    materializm historyczny będący teorią rozwoju życia
społecznego i kultury. Jedynie kompetentna nauka do
badania rozwoju i struktury społeczeństwa,
-    ekonomia polityczna – teoria życia gospodarczego. 
Poglądy Marksa na społeczeństwo
1.    struktura społeczna,
2.    teoria walki klas,
3.    teoria formacji społeczno-ekonomicznych,
4.    świadomość społeczna.
Struktura społeczna
Podstawowymi składnikami społeczeństwa są klasy społeczne. Stanowią one zbiory takich ludzi, którzy mają określony stosunek do własności środków produkcji, zajmują podobną pozycję w procesie produkcji i mają zbliżony udział podziale dóbr materialnych. Powstały one w wyniku pojawienia się podziału pracy. W każdym społeczeństwie istnieją dwie klasy podstawowe, które w mniejszym lub większym stopniu są względem siebie nastawione antagonistycznie (właściciele niewolników – niewolnicy, ziemiaństwo – chłopi, kapitaliści –proletariat). 
Teoria walki klasowej
Podział społeczeństwa na klasy o sprzecznych interesach powoduje konflikt i walkę klas. Według Marksa konflikt jest motorem postępu, gdyż daje początek nowym strukturom społecznym.
Teoria formacji społeczno ekonomicznych
Formacje społeczno – ekonomiczne to społeczeństwo znajdujące się na określonym poziomie rozwoju, które charakteryzuje określony sposób produkcji, określone stosunki produkcji oraz nadbudowa w postaci określonych idei i instytucji. Marks wyróżnił: następujące formacje społeczno – ekonomiczne: wspólnota pierwotna, formacja antyczna, azjatycka, feudalna, kapitalistyczna i komunistyczna.
Świadomość społeczna.
„Nie świadomość określa byt ludzi, lecz ich byt społeczny określa ich świadomość”
Marks głosił dominujący wpływ czynników ekonomicznych na życie społeczne. Uważał, że czynniki materialne, rozwój produkcji, wymiana decydują o rozwoju społeczeństwa a nie czynniki myślowe.
           
Informacje dodatkowe
Karol Marks (niem. Karl Heinrich Marx) (ur. 5 maja 1818 r. w Trewirze, w Prusach - zm. 14 marca 1883 r. w Londynie) - filozof i ekonomista niemiecki. Pochodził z zeświecczonej rodziny żydowskiej, która wydała w przeszłości wielu wybitnych rabinów. Jego ojciec, by uniknąć ograniczeń ustawy uniemożliwiającej Żydom dostęp do stanowisk prawniczych i lekarskich przeszedł z całą rodziną na luteranizm.
Myśl Marksa rozwijała się pod wpływem dwóch sprzecznych tendencji - determinizmu i aktywizmu. Z jednej strony Marks wierzył, że historią i rozwojem społeczeństw rządzą prawa deterministyczne, a studiowanie historii pozwoli poznać je i przewidywać przyszłe zmiany, z drugiej zaś uważał, że mimo wszystko można tę historię zmieniać - filozofowie dotąd tylko objaśniali świat, chodzi jednak o to, by go zmieniać.
Jednym z fundamentalnych pojęć koncepcji Marksa jest praca. Marks twierdził, że w naturze ludzkiej leży przekształcanie przyrody i nazwał ów proces transformacji pracą, a zdolność do przekształcania przyrody określił mianem siły roboczej. Siła robocza jest nierozerwalnie związana z ludzką wyobraźnią i inteligencją. Choć dla Marksa siła robocza jest ludzką naturą, Marks uważał, że jest ona czynnikiem indywidualnym - praca jest aktywnością społeczną i jest zdeterminowana przez zmieniające się w czasie warunki społeczne.
7.    Przedstaw poglądy E. Durkheima.
Przedstawiciel socjologizmu. W jego dorobku na szczególną uwagę zasługuje socjologia jako nauka o faktach społecznych.
Fakt społeczny jest to wszelki sposób postępowania zdolny do wywierania na jednostkę zewnętrznego przymusu (religia, prawo, moda).
Solidarność społeczna.
Więź łącząca jednostki w trwałe zbiorowości to solidarność społeczna 
Solidarność mechaniczna, więź charakterystyczna dla społeczeństw pierwotnych, oparta na bezmyślnym naśladowaniu innych. Poczucie jedności opiera się na przywiązaniu jednostek do identycznych wartości, dążeń, celów.
Solidarność organiczna, więź charakterystyczna dla społeczeństw nowoczesnych, oparta na przekonaniu, że określone zachowanie jest wzajemnie korzystne, pożyteczne.
Teoria samobójstw.
Samobójstwo jest zjawiskiem społecznym, determinowanym cechami grup, do których jednostka należy.   
Klasyfikacja samobójstw:
•    egoistyczne,
•    anomiczne,
•    altruistyczne,
•    fatalistyczne.
           
Informacje dodatkowe
Socjologia w ujęciu Durkheima to najważniejsza i najbardziej podstawowa spośród nauk społecznych [Nauki badające strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, jego kulturę, prawa i prawidłowości jego rozwoju. Obok nauk przyrodniczych i nauk humanistycznych zaliczają się do nauk empirycznych są to m.in. antropologia, ekonomia, etnografia, politologia, prawoznawstwo, psychologia, religioznawstwo, socjologia, prawo]. Rzeczywistość społeczna jest rzeczywistością sui generis. Jest ona niepowtarzalna, unikatowa, zewnętrzna w stosunku do jednostki. Społeczeństwa nie należy traktować jako sumy jednostek (realizm socjologiczny). Kluczowym elementem badań socjologicznych są fakty społeczne [Fakt społeczny - termin socjologiczny wprowadzony w pracy pt: „Zasady metody socjologicznej” (1895). Określa on wszelkie treści, pojawiające się w zbiorowościach ludzkich, a które dotyczą norm i reguł zachowania, zasad działania i sposobów myślenia, obowiązujących w społeczeństwie ludzkim. Wszystkie te sposoby działania, myślenia i odczuwania odróżnia on od czynności biologicznych i psychicznych. Przykładem faktu społecznego może być religia, prawo, moralność, obyczaje. W ujęciu durkheimowskim fakty społeczne mają trzy podstawowe cechy: powszechność - przekonania i reguły są podzielane przez członków pewnej zbiorowości, zewnętrzność - wobec każdego członka tej zbiorowości fakty te są zewnętrzne, nie są wymyślone przez niego, lecz istniały już wcześniej i zostały mu przekazane w procesie socjalizacji, przymusowość - każdy członek danej zbiorowości musi zachowywać się zgodnie z jej zasadami, każde przeciwstawienie się tym zasadom spotyka się z uruchomieniem wobec jednostki pewnych sankcji społecznych. Durkheim uznał fakt społeczny za podstawowy przedmiot badań socjologicznych. Powinno się badać je "jak rzeczy", tzn. badać je w sposób obiektywny, unikając wszelkich uprzedzeń wynikających z wiedzy potocznej. Socjolog powinien odrzucić wszelkie uprzedzenia, stereotypy o społeczeństwie i powinien stanąć "w dystansie", na zewnątrz faktu]. Człowiek jest istotą Homo Duplex - z jednej strony kierują nim instynkty, a z drugiej świadomość. To jednoczesne uleganie wpływom natury i kultury powoduje zachwianie w postrzeganiu faktów. Durkheim wyróżnił dwa typy więzi / solidarności: solidarność mechaniczną - oparta jest ona na prawie karnym i niskim podziale pracy, jest wymuszana na ludziach, solidarność organiczną - oparta jest na prawie współpracy i wysokim podziale pracy, wynika z potrzeby współpracy. Uważał on, że w toku dziejów maleje rola represyjnego prawa karnego, rośnie natomiast rola prawa restytucyjnego. Przyczynami są: wzrost liczby ludności, komplikacja struktur społecznych i postęp podziału pracy. Wzorcową instytucją dla Durkheima była religia. Pozwala ona człowiekowi wykroczyć poza naturę zwierzęcą. Aby zrozumieć religię, trzeba zrozumieć rytuały religijne. Służą one inicjacji jednostki do życia zbiorowego, zespalaniu zbiorowości, kultywowaniu tradycji grupowych oraz podtrzymywaniu jednostki w ciężkich chwilach.

8.    Czym w socjologii wsławił się M. Weber?
Współtwórca socjologii humanistycznej,
rozumiejącej. Na szczególną uwagę
w dorobku Webera zasługuje:

TEORIA DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH
Przedmiotem socjologii są działania ludzkie, tzn. takie
czynności, do których jednostki przywiązują znaczenie.
Zatem, czynności odruchowe, czy przypadkowe, których 
jednostki nawet sobie nie uświadamiają, nie stanowią
przedmiotu zainteresowania tej dyscypliny.
2. Rozumienie jako metoda postępowania
     badawczego

ROZUMIENIE
Bezpośrednie – polega na przypisaniu obserwowalnym czynnościom ludzkim np. gestom, mimice określonego znaczenia. Badacz stara się odpowiedzieć na pytanie
„co jednostka robi?”.

Wyjaśniające – polega na ujawnianiu motywów działania, poszukiwaniu prawdziwej odpowiedzi na pytanie: „dlaczego jednostka właśnie tak czyni?”.TYP IDEALNY
Typ idealny wg Webera to abstrakcyjna postać zjawiska, pozbawiona konkretnych cech poszczególnych przypadków. Typ idealny uzyskuje się przez ujęcie zjawiska w jego „czystej formie”, co stwarza pewną fikcję mającą przydatność heurystyczną w badaniach.

STRUKTURA SPOŁECZNA
M. Weber  uważał, że źródłem nierówności społecznych jest nie tylko kontrola środków produkcji, ale także pozycja społeczna, szacunek i prestiż oraz władza i polityka. Stratyfikacja społeczna uwzględnia kilka kryteriów: ekonomiczne, kulturowe i polityczne. Klasy, stany i partie.
Rodzaje władzy

TRADYCYJNA – ustanowiona przez tradycję,

CHARYZMATYCZNA – ze względu na cechy osobowościowe,

RACJONALNA -  ustanowiona przez zasady społeczne.

WPŁYW IDEI NA ŻYCIE SPOŁECZNE
W pracy Etyka protestancka i duch kapitalizmu Weber dowodzi, że treść wierzeń religijnych rodzącego się protestantyzmu stawiająca wysoko takie cnoty, jak oszczędność, zapobiegliwość, umiarkowanie oraz ciężka praca, odegrały większą rolę
w powstaniu przemysłowego kapitalizmu w Europie niż czynniki materialne
i ekonomiczne, jak widział to Marks.
           
Informacje dodatkowe
Max Weber (ur. 21 kwietnia 1864 w Erfurcie – zm. 14 czerwca 1920 r. w Monachium) był niemieckim socjologiem, historykiem, ekonomistą, prawnikiem, religioznawcą i teoretykiem polityki.
Jedną z podstawowych zasług Webera jest umocowanie metodologii nauk społecznych. Weber odrzucał pozytywistyczną koncepcję nauk społecznych jako nauk przyrodniczych, (której przedstawicielem był np. Auguste Comte). Weber postulował, aby nadać naukom społecznym ścisły i obiektywny charakter, poprzez opracowywanie specyficznej dlań metodologii i filozofii nauki (np. koncepcja typów idealnych), opisywanie ich jak najbardziej precyzyjnym językiem (wprowadził wiele do dziś użytecznych pojęć) oraz prowadzenie zakrojonych na szeroką skalę badań historyczno-porównawczych.
Swoją teorię socjologiczną Weber buduje na pojęciu działania społecznego. Od innych zachowań ludzkich odróżnia je to, że działający podmiot wiąże z nim subiektywny sens. Operacja rozumienia (Verstehen) jest możliwa, ponieważ większość działań ludzkich to działania racjonalne. Wystarczy wtedy odtworzyć subiektywną kalkulację środków i celów, kosztów i zysków, jaka leży u podłoża działań. W odniesieniu do działań afektywnych, opierających się na stanach uczuciowych, pomocna jest empatia, do tradycjonalnych zaś - pamięć historyczna.
Pojęcie działania racjonalnego jest kluczem do zrozumienia procesu racjonalizacji zachodzącego w świecie zachodnim. Nastawienie na racjonalność jest tym, co wyróżnia etykę protestancką rozwijaną przez kalwinizm. Weber stawia tezę, że kierunkiem rozwoju społeczeństw jest odchodzenie od tradycji i rozszerzenie obszarów, w których dominuje myślenie i działanie o charakterze racjonalnym. Proces ten Weber określał jako odczarowywanie świata - niszczenie świata opartego na magii. Wyrazem tych przekonań są zwłaszcza analizy Webera dotyczące biurokracji.

9.    Co to jest życie społeczne?
Życie społeczne to ogół zjawisk wynikających z wzajemnego oddziaływania jednostek i zbiorowości znajdujących się na pewnej ograniczonej przestrzeni (wieś, miasto, region, województwo, kontynent). Życie społeczne nie jest charakterystyczne tylko dla ludzi. Można mówić o życiu społecznym roślin i zwierząt.

Życie społeczne roślin
Rośliny są połączone zależnościami ekologicznymi, nie ma wśród nich więzi wynikających ze świadomego oddziaływania lub z popędów.
Rośliny oddziaływają na siebie poprzez:
-    współzawodnictwo – mogą się wyniszczać przez
pozbawianie wody, światła, zasobów gleby,
-    stosunek zależności – występowanie jednych
roślin, czy gatunków jest niezbędnym warunkiem
występowania innych, (symbioza),
-    pasożytnictwo – jedne rośliny żyją kosztem innych 
(jemioła, huba).   
Życie społeczne zwierząt
Jest uwarunkowane genetycznie, jest instynktowne. Zwierzęta żyjące stadnie mają przywódców, jest hierarchia, silniejsi bronią słabszych, występuje opieka nad potomstwem, konkurencja to wszystko ukazuje na występowanie więzi emocjonalnej i ról społecznych.

10. Jakie cechy budowy organizmu ludzkiego wpływają na życie społeczne?
Na życie społeczne ludzi mają wpływ dwie grupy czynników:
1. Zewnętrzne – niezależne od człowieka podstawy życia społecznego (biologiczne, geograficzne, demograficzne)
2. Wewnętrzne – zależne od człowieka podstawy życia społecznego (ekonomiczne, kulturowe)
3. Biologiczne podstawy życia społecznego to wyposażenie biologiczne ludzi, czyli cechy budowy organizmu, zachodzące w nim procesy fizjologiczne, popędy, odruchy i skłonności. Najistotniejszy wpływ na życie społeczne mają cechy budowy organizmu
Cechy budowy organizmu
•    chwytliwe ręce z ruchomymi palcami – możliwość wykonywania skomplikowanych i precyzyjnych czynności,
•    wyprostowana postawa pozwalająca lepiej ogarnąć wzrokiem otoczenie, uwalniająca przednie kończyny,
•    wzrok skierowany do przodu nie na boki,
•    wielki mózg i złożony system nerwowy umożliwiający rozwój intelektu i życia psychicznego,
•    złożony mechanizm głosowy umożliwiający rozwój mowy,
•    długi okres wzrostu i dojrzewania, w którym następuje wtłoczenie popędów w ustalone reguły kulturowe,
•    brak stałych mechanizmów instynktowych. Stałość podstawowych popędów i potrzeb nie wyklucza zróżnicowanych sposobów ich zaspokajania,
•    stałość popędu seksualnego – wpływa na funkcje rodziny i inne zjawiska społeczne.

11. Jaka jest róznica miedzy determinizmem a posybilizmem  geograficznym

Determinizm w socjologii jest to kierunek ukształtowany pod koniec XVIII w., który przypisuje środowisku geograficznemu(ukształtowanie terenu, klimat,rodzaj gleby) wyłączną lub główną rolę w kształtowaniu rzeczywistości społecznej. Wyznawcy tego poglądu twierdzą, że środowisko naturalne w największym stopniu decyduje o rozwoju społecznym, inaczej mówiąc jest czynnikiem determinującym ten rozwój. Determinizm Geograficzny mówił, ze środowisko naturalne w największym stopniu decyduje o rozwoju społecznym "Los Geograficzny" (każdy gatunek ma przepowiedziany los, nie może wybierać). W determinizmie decydująca role odgrywał klimat, najbardziej sprzyjający klimat, to klimat umiarkowany, który rzekomo wpływa na większa aktywność społeczeństw - Huntington (1876-1950), próbował wytłumaczyć zróżnicowanie kulturowe warunkami klimatycznymi. Klimat wpływa na psychikę człowieka, opóźnia jego rozwój lub go przyspiesza. Próbował stworzyć mapy energii klimatycznych - determinizm klimatyczny.
Posybilizm geograficzny  zakłada, że czynniki naturalne i społeczne wzajemnie się przenikają i równoważą swoje oddziaływania, jedna z koncepcji wyrażających wzajemny stosunek środowiska przyrodniczego i człowieka, zakładająca równowagę i wzajemną zależność czynników naturalnych i społecznych. Pierwszymi, którzy wypowiedzieli taki pogląd byli Francuzi na początku XX w. Współczesny pogląd na miejsce człowieka w środowisku geograficznym ma swój początek w posybilizmie geograficznym. Dziś jednak naukowcy zwracają bardziej uwagę na negatywne oddziaływanie działalności człowieka na środowisko i mówią o konieczności działań na rzecz ochrony środowiska, a także popierają gospodarkę proekologiczną, zgodną z zasadami ekorozwoju.
Posybilizm ograniczał wpływ środowiska geograficznego na działalność człowieka, a zarazem eksponował elementy przystosowania się człowieka do środowiska.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Powszechnie uznaje się, że wpływ środowiska maleje, gdy poziom rozwoju gospodarczego rośnie. Zawsze jednak na działalność człowieka pewne elementy środowiska wywierały bezpośredni    lub    pośredni    wpływ     np.:
- ukształtowanie powierzchni - utrudniało lub ułatwiało zagospodarowanie rolnicze, budowę stałych osiedli ludzkich i szlaków komunikacyjnych;
- warunki klimatyczne - kształtowały zasięg upraw poszczególnych roślin i ograniczały stałe osadnictwo (bariera termiczna, świetlna);
- hydrografia terenu - decydowała o rozmieszczeniu ludności oraz ułatwiała (rzeki to najstarsze szlaki komunikacyjne) lub utrudniała (obszary bagienne) kontakty między ludźmi;
- budowa geologiczna - była jednym z czynników rozwoju przemysłu (surowce mineralne);
- pokrywa glebowa - do chwili obecnej ma podstawowe znaczenie w produkcji żywności.
W początkowej fazie rozwoju cywilizacji, ze względu na niewielką liczbę ludności na Ziemi, dominował krajobraz naturalny. Człowiek, stopniowo podporządkowując sobie przyrodę, zaczął przekształcać krajobraz naturalny w krajobraz kulturowy, np. rolniczy, miejski, przemysłowy. Dalszy rozwój gospodarczy doprowadził do naruszenia równowagi biologicznej środowiska. Największe zmiany w środowisku zostały spowodowane przez osadnictwo, przemysł i komunikację, gdyż równocześnie wpłynęły one na wszystkie jego składniki.


Posybilizm Geograficzny
Ograniczał wpływ środowiska geograficznego na działalność człowieka, eksponował elementy przystosowania się człowieka do środowiska.
Posybilizm dostrzega harmonie miedzy człowiekiem a środowiskiem a prace geograficzne polegają na bardzo plastycznym opisie relacji miedzy człowiekiem o środowiskiem.
Kultura, gospodarka jest uwarunkowana przez środowisko, dzielimy świat na miejsca upraw, występuje tam określone budownictwo (układ zabudowań architektura), które jest zależne od środowiska.
Czynnikiem aktywnym w Posybilizmie jest człowiek. W ramach danego środowiska istnieje szereg możliwości rozwojowych w zakresie prowadzenia działalności-człowiek może wybierać jaka działalność chce prowadzić.
Indianie-południowe stanu USA. Warunki naturalne sprawiły, że znajduje się tam bardzo dużo bogactw naturalnych, lecz indianie tego nie wykorzystywali, gdyż znajdowali się na niższym poziomie rozwoju, który uniemożliwiał im wydobycie tych surowców.
Tutaj wybór jest ograniczony przez niewiedzę.
Plemiona nomadyczne:sawanny, półpustynie, pustynie-woda jest, ale zalega głęboko pod ziemia co spowodowało niedorozwój cywilizacyjny.
Holandia:proces wypierania, osuszania terenów nadmorskich w Holandii w celu pozyskania terenów pod uprawę.
12. Jak można zdefiniowć kulture

Pierwotnie słowo kultura oznaczało uprawę roli.  Obecnie kultura jako zjawisko społeczne ma trzy znaczenia:
1.    dobre wychowanie, maniery, moralność
2.    wiedza, oświata, instytucje oświatowe
3.    sztuka, twórczość artystyczna, środki masowego przekazu
Kultura jest to ogół wytwórczej działalności ludzkiej – materialnej i niematerialnej, wartości, sposoby postępowania, zobiektywizowane i przyjęte na stałe w społecznościach; przenikanie kultury do innych zbiorowości i pokoleń.
Kultura – pewna całość, która obejmuje zachowania wyuczone w trakcie oddziaływania ludzi na siebie, procesie uczenia się, a dopiero potem powstają wytworzy kultury.
Kazimierz Dobrowolski :
-    Kultura materialna
-    Kultura społeczna ( wzory zachowań w stosunku do innych ludzi )
-    Kultura niematerialna ( sztuka , religia , idee )
Kultura materialna
Kultura materialna to ogół czynności i wytworów ludzkich służących zaspokajaniu materialnych, bytowych potrzeb człowieka. Do tych wytworów zaliczamy: budynki, stroje, narzędzia pracy, naczynia, środki komunikacji itp.

Kultura duchowa
Kultura duchowa to wyższe wytwory człowieka, wytwarzane bezinteresownie dla nich samych – czyli sztuka, nauka, literatura, religia, idee społeczne i polityczne, obyczaje, itp. 
Szerokie rozumienie kultury
Kultura czyli cywilizacja jest to złożona całość, która obejmuje wiedzę, wierzenia, sztukę moralność, prawa, obyczaje oraz inne zdolności i nawyki nabyte przez ludzi jako członków społeczeństwa
Wąskie rozumienie kultury
Kultura utożsamiana jest z literaturą, sztuką i obyczajowością. Stanowi ogół przejawów działalności ludzkiej, wartości, przeżyć i potrzeb nie mających bezpośredniego użytkowego charakteru, rozwijanych bezinteresownie. Ten wąsko pojmowany zakres pojęcia kultura dotyczy zatem sfery intelektualnej, estetycznej, zabawowej i obyczajowej działalności ludzi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dziedzictwo kultury to ta cześć kultury, która wypracowana była przez inne pokolenia i która funkcjonuje dziś np. nauka. Przez pojęcie kultury można rozumieć zespół wartości pozbawionych na ogół praktycznej użyteczności, uprawianych i rozwijanych bezinteresownie.
.Kultura jednostki musi się mieścić w ramach kultury zbiorowości. Kultura zbiorowości, to ogół tych wytworów , sposobów postępowania które zostały uznane i przyjęte przez zbiorowości i nabrały ważności dla jej członków, wyznaczając zachowania uważane za ‘obowiązkowe’.
Wzory kulturowe – społecznie, symbolicznie zdefiniowane i uaktualniane ideały czy modele (wzory osobowe, wzory działań), określające pożądane sytuacje lub stany rzeczy, uznawane przez grupę czy zbiorowość społeczną za godne naśladowania, najczęściej nieosiągalne w rzeczywistości, stanowią jednak specyficzne kryterium oceny istniejących zjawisk. W. K. przejmowane są świadomie lub nieświadomie przez naśladownictwo lub podporządkowanie stanowiąc element socjalizacji. Środowisko społeczne dostarcza także pewnych antywzorów kulturowych, tzn. zachowań, sytuacji i relacji ocenianych negatywnie, których praktykowania należy unikać.Cechy kulturowe (element kulturowy) najmniejsza konstytutywna część składowa – materialna lub niematerialna – kultury, stanowiąca przez związki z innymi częściami wyróżnik odrębności danej kultury, ważny dla utrzymania i rozwoju grupy. Cechą kulturowa może być przedmiot, wzór zachowania, zachowanie lub idea
Kultura - to świadome, społecznie przekazywane dziedzictwo wytworów materialnych i niematerialnych wartości, które to dziedzictwo pomaga członkom danego społeczeństwa radzić sobie z pojawiającymi się problemami.

Kultura dała ludziom lepszy i szybszy sposób przystosowania się do wszelkich zmian.
Cechy kultury:
- to wzory zachowań, idee i wartości
- nie jest nauką
- jest wyuczona, ludzie nabywają ja od innych, począwszy od wczesnych etapów wychowania
- cechuje się zdolnością trwania i przekazywania w czasie
- ulega zmianom przystosowawczym, zmienia się tak jak zmienia się sytuacja
- jest sfera otaczającą człowieka ze wszystkich stron, z czego zazwyczaj nie zdajemy sobie sprawy
- ma istotny charakter społeczny, jest wspólna pewnej dziedzinie ludzi tworzących pewne zbiorowości.
Składniki kultury
- kultura materialna – wszystkie dotykane, konkretne wytwory społeczeństwa np. odkrycia archeologiczne. Obejmuje też różne obiekty: telewizor, ubrania. Bez względu na zachodzące zmiany składniki kultury materialnej są ważną częścią fizycznego środowiska

- kultura niematerialna – duchowe wytwory społeczeństwa, przekazywane z pokolenia na pokolenie, stanowiące ośrodek życia społecznego.
Na kulturę niematerialną składają się poglądy na temat świata, które są częścią dziedzictwa kulturowego wszystkich społeczeństw, wiedza, przekonania.
Podstawowymi zasadami kultury niematerialnej wg socjologów są:
- wartości – mówią one, co społeczeństwo uważa za dobre, słuszne i pożądane
- normy – struktura przepisów i regulacji społecznych nakazujących odpowiednie zachowanie ludzi wobec siebie Normy dzielą się na:
a/ zwyczaje – rutynowe czynności życia codziennego ( budzenie o tej samej porze)
b/ obyczaje – normy uważane za najistotniejsze dla funkcjonowania społeczeństwa
c/ tabu – obyczaje określające, czego robić się nie powinno
d/ prawa – normy ustanowione i wymuszone przez władze polityczne państwa
- symbole – znaki konwencjonalne ( flaga narodowa)
- język – najważniejszy aspekt kultury niematerialnej
- gesty – ruchy ciała mające uzgodnione znaczenie.

13. Jakie są podstawowe mechanizmy wpływu kultury na życie społeczne

Wpływ kultury na życie społeczne( pojawia się w momencie narodzin)
-tworzenie systemów wartości
-ustalenie wzorów zachowań
-tworzenie modeli kulturowych czyli ideałów
-socjalizacja 
Systemy wartości
Wartość to dowolny przedmiot materialny lub idealny, idea lub instytucja w stosunku do którego jednostka lub zbiorowość przyjmuje postawę szacunku i dąży do jego posiadania.
Za „wartości kulturowe” uznawane są wartości dominujące w danym społeczeństwie, a zatem te, które wpływają na większość jego członków. Są to powszechnie pożądane dobra lub powszechnie uznawane przekonania.
Socjologowie są zgodni co do uwarunkowań historycznych, społecznych i psychologicznych wyboru i hierarchizacji wartości. Jednak przyjęty w danym społeczeństwie system wartości jest mechanizmem regulującym zachowania i postawy ludzi.
Wzory kulturowe
Wzory to normy wyrastające z systemów wartości. Są one systemem postulowanych zasad postępowania ludzi, instytucji np. wzór pracownika, wzór placówki. Świat kultury jawi się jako zbiór wzorów.
Kultura określa wzory postępowania ludzi.
kulturowy wzór zachowań określa jak jednostka powinna reagować na sytuacje ważne i doniosłe dla niej samej i dla grupy aby sprostać oczekiwaniom i nie popaść w konflikt z innymi. Wzory są czynnikiem ujednolicającym postępowanie ludzi, są ustalonymi schematami, które pozwalają odczytać cudze zachowanie.
Modele kulturowe
Kulturowy ideał to postulowany zespół cech, którymi ma się charakteryzować doskonały człowiek. Jest teoretycznym modelem wychowawczym i odbiciem preferowanego systemu wartości. Jest on historycznie zmienny i zależy od etapu rozwoju danego społeczeństwa.
Socjalizacja
Socjalizacja czyli uspołecznienie, to nabywanie przez człowieka umiejętności i cech potrzebnych do życia społecznego. Daje nawyki i umiejętności zachowywania się w różnych sytuacjach naturalnych i społecznych.
Kultura określa jak ten proces ma przebiegać oraz jakie normy i wartości mają być wpajane następnym pokoleniom.
Socjalizacja jest podstawowym kanałem przekazu kulturowego poprzez czasy i pokolenia.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jednostka przychodząca na świat jako organizm biologiczny, zostaje wchłonięta przez społeczeństwo i pod wpływem kultury ulega procesom socjalizacji i z istoty biologicznej staje się istotą społeczną.
Socjalizacja poza społeczeństwem, a tym samym bez kultury byłaby niemożliwa.
Kultura jest dla człowieka światem zastanym, do którego musi wejść ucząc się wielu rzeczy przez wiele lat. Od pierwszych chwil życia w określonej rodzinie jesteśmy pod wpływem istniejących przedmiotów, narzędzi, osób, poglądów oraz ustalonych sposobów zachowania, co ma zasadniczy wpływ na rozwój jednostki.
Proces socjalizacji obejmuje wpływ rodziny, rówieśników,prasy, kina itp.
Socjalizacja to pierwszy mechanizm wpływu kultury na życie społeczne, to ta cześć całkowitego wpływu środowiska, która wprowadza jednostkę do udziału w życiu społecznym.
Socjalizacja uczy dyscypliny, panowania nad popędami i potrzebami, wpaja aspiracje, czyli dążenia do tego, aby osiągnąć pewne rzeczy lub cechy. Uczy grania ról społecznych, daje niezbędną wiedzę, kwalifikacje zawodowe, prowadzi do konformizmu, czyli działa, aby zachowanie jednostki było zgodne z tym, czego grupa od niej oczekuje. Kształtuje osobowość człowieka i przystosowuje go do życia w zbiorowości.
Kultura dostarcza człowiekowi symboli wartości i wzorców.
Wpływ kultury na społeczeństwo – polega na ustaleniu zachowania się, czyli reagowania na określone sytuacje.Wartości  i  ich  rola w piocesie socjalizacji
Bez   wartości nie ma kultury. Wartość   to   pewna   idea,   sposób   zachowania Przedmiot y,   idee   w   stosunku,   do   kturych   ludzie   mają  szczególny  szacunekię drogą selekcji. Niekiedy wartości są ponadczasowe , ale te wartości są 
przyswajane   przez   jednostkę   w   procesie   socjalizacji.    Każda   zbiorowość wytwarza własne wartości  są one na ogół spójne  .  Układają się w całość -system wartości. To wartości, które ułatwiają człowiekowi życie pozwalają mu oceniać  innych. Kultura daje człowiekowi zbiór sposobów zachowań, kryteriów oceny. Każda kultura dokonuje weryfikacji wartości.
Kulturowy wzór zachowania.
Kultura tworzy kulturowy wzór zachowań, najcenniejsze sposoby postępowania
Poprzez obecność kultury człowiek wie jak reagować w doniosłych, ważnych
sytuacjach społecznych.
Każda   epoka   ma   swojego   bohatera,   każda   zbiorowość   ma   zbiór   cech
przypisanych autorytetowi.  Wmawianie jednostce, że warto być najlepszym,
modelowym np. model biznesmena, Matki-Polki, sportowca.14. Co to jest kultura symboliczna i jakie są jej rodzaje

Kultura symboliczna – obejmuje wiedzę, religię, naukę i zabawę. Jest rozwijana ze względu na wartość samą w sobie.
Typy kultury symbolicznej
1.    Kultura ludowa
2.     Kultura masowa
3.     Kultura elitarna
Kultura ludowa
1.    Amatorski charakter twórczości
2.    Bezpośredni przekaz odbiorcy w kontaktach codziennych,
3.    Treści proste, zrozumiałe dla odbiorcy wychowanego w określonej społeczności lokalnej
4.    Sztuka, wiedza, wierzenia przenikają wszystkie sfery życia – pracę, zabawę, ład społeczny 
Kultura masowa
1.    Szeroki zasięg - odbiorcami są liczne kategorie osób,
2.    Brak bezpośredniego kontaktu między twórcą a odbiorcą
3.    Rozproszenie odbiorców
4.    Przekaz za pomocą środków komunikowania się tzw. mass mediów
5.    Proste treści
6.    Standaryzacja
7.    Homogenizacja treści
8.    Zacieranie różnic między grupami i kategoriami społecznymi
9.    Komercjalizacja
10.    Wykorzystywana do manipulacji, narzucania gustów

Kultura elitarna
1.    Profesjonalni twórcy
2.    Odbiór wymaga specjalnego przygotowania
3.    Treści trudne, niezrozumiałe, a często dziwaczne
4.    Odbiorcami są wąskie kręgi osób
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kultura symboliczna obejmuje wartości i wzory zachowań związane z zas¬pokajaniem potrzeb ludzkich wykraczających poza podstawowe potrze¬by człowieka, których zaspokojenie jest niezbędne dla przeżycia. Jest spe¬cyficznie ludzkim środkiem zaspokajania właściwych człowiekowi takich potrzeb, jak dawanie wyrazu uczuciom i impulsom twórczym oraz uzys¬kiwanie poczucia łączności z innymi ludźmi i uczestnictwa we wspólno¬cie.
Dziedzina kultury symbolicznej to dziedzina symboli (jezyk, obyczaj, sztuka,religia,
filozofia, nauka, prawo)
Symbole często bywają rozumiane szeroko i utożsamiane ze znakami. Jednakże istnieje wiele racji, aby mianem symboli określać tylko niektóre znaki odznacza¬jące się pewnymi szczególnymi cechami.

15. Czym charakteryzuje się dyfuzja kultur

Dyfuzja kultur- jest to proces polegający na wymianie elementów kultury pomiędzy różnymi społeczeństwami, spowodowany nierównomiernym rozwojem poszczególnych społeczeństw. Dyfuzja kultur skraca naturalną drogę rozwoju społeczeństwa. Przenikanie kultur dokonuje się : a)przez kontakty pomiędzy jednostkami(przenoszenie idei, obyczajów, książki b)przez kontakty między instytucjami, wymianę handlową, rozbudowę środków transportu. Są też społeczeństwa które izolują się od przenikania innych kultur, nie utrzymują kontaktów z innymi, przez co wykazują tendencje do stabilizacji, stagnacji i skostnienia(Chiny do XX wieku). Dziedzictwo kulturowe obejmuje nie tylko przekazywanie przedmioty i wartości, ale także i dyspozycje do postaw wobec nich i towarzyszących im przeżyć. Stanowi kluczowy czynnik narodowo-twórczy i ma za zadanie podtrzymać kondycję narodu w sytuacjach kryzysowych i innych próbach biologicznej lub duchowej jego zagłady. Na dziedzictwo kulturowe każdej zbiorowości etnicznej czy terytorialnej składa się przede wszystkim język, literatura narodowa, religia, sztuka, tradycja, zwyczaje i obyczaje.
Dyfuzja - przenoszenie, przenikanie elementów kulturowych, gospodarczych, technicznych, duchowych, z jednego społeczeństwa do drugiego. Zjawisko dyfuzji nierozerwalnie połączone jest z postępem ludzkości, z umiejętnością wykorzystywania elementów od innych społeczeństw, które umożliwiają bogacenie się czy to pod kątem duchowym, czy technicznym. Wkład dyfuzji kultur w wzbogacenie treści poszczególnych kultur jest olbrzymi. Prawdopodobnie nie istnieje obecnie kultura, która zawdzięczałaby więcej niż 10% całości swych elementów wynalazkom poczynionym przez członków jej własnego społeczeństwa. Ważne jest również, by pewne cechy danego społeczeństwa przetrwały, by pozwoliły odróżnić je od innej grupy. Obok naszej podatności na wszelkie nowe modne zjawiska ważne jest byśmy potrafili przekazać następnym pokoleniom naszą inność, historię czy pewiwn dorobek narodowy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przyspieszony rozwój społeczeństwa następuje dzięki przenikaniu kultur czyli dyfuzji. W dziejach ludzkości mamy sporo przykładów przyspieszonego rozwoju społ. dzięki dyfuzji, najważniejszych wynalazków i osiągnięć technologicznych. Z kraju cywilizacyjnie wysoko rozwiniętego do kraju o niskim poziomie rozwoju. Przepływ innowacji przybliża do siebie społ. zróżnicowane cywilizacyjnie, kulturowo, politycznie. Są też społ. które usilnie pragną zachować swą identyczność. Są zacofane sztywne, skostniałe blokując przepływ obcego nowatorstwa. Dziedzictwo kulturowe obejmuje nie tylko przekazywane przedmioty i wartości, ale też i dyspozycje do postaw wobec nich i towarzyszących im przeżyć. Stanowi kluczowy czynnik narodowotwórczy i ma za zadanie podtrzymać kondycję w sytuacjach kryzysowych. Na dziedzictwo kulturowe każdej zbiorowości składa się przede wszystkim język, literatura narodowa, historia, religia, sztuka, tradycja, zwyczaje i obyczaje.

16.  Scharakteryzuj   proces  socjalizacji.

Socjalizacja – to przygotowanie jednostki do przetrwania , rozwoju , współżycia oraz współdziałania z innymi ludźmi. Proces socjalizacji zachodzi w drodze :
- spontanicznego naśladownictwa,
- identyfikacji,
-wychowania,
-świadomych osobistych decyzji samowychowawczych.

Jednostka rodząc się kulturalna, nie jest przez naturę wyposażona w modele społecznego życia . Przez proces socjalizacji uczy się  :
- języka ,
- zwyczajów i obyczajów,
- ról rodzinnych , zawodowych, koleżeńskich,
- sposobów robienia rzeczy,
- systemu norm i wartości.

Proces socjalizacji uczy :
- panowania nad popędami , potrzebami uczy zaspakajania ich w sposób przewidziany w danym społeczeństwie,
- wpaja aspiracje i dążenia do tego , aby osiągnąć pewne rzeczy czy cechy pożądane,
- grania ról społecznych,
- daje sprawność i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności techniczne potrzebne do życia w danej cywilizacji,
- prowadzi do konformizmu , czyli do tego ,aby zachowanie było zgodne z oczekiwaniami grupy,
- kształtuje osobowość człowieka w zależności od wymogów kultury,

Socjalizacja jednostki odbywa się  przez  :
- rodzinę ,
- grupy zabawowe i koleżeńskie,
- szkołę i instytucje wychowawcze,
- grupy religijne i wyznaniowe ,
- mass media ,
- środowisko pracy.
17. Co to jest osobowość społeczna .

Nazwa osobowości pochodzi od  słowa  osoba ,po łacinie persona , co pierwotnie oznaczało maskę używaną w teatrze starożytnym przez aktorów.

Osobowość to zespół trwałych cech jednostki wpływających na jej postępowanie wyrastających na podbudowie cech biogennych i psychicznych a pochodzących z wpływu kultury i struktury zbiorowości , w której została wychowana i w której uczestniczy .
Wyróżniamy elementy osobowości biogenne, psychogenne i socjogenne.


18. Scharakteryzuj biogenne, psychogenne i socjogenne elementy osobowości.

Cechy biogenne wywodzą się z właściwości anatomicznych organizmu i są określone jako odruchy , poglądy , właściwości fizyczne , budowa ciała ,potrzeby biologenne przekazywane w drodze dziedziczenia .

Cechy psychogenne wywodzą się z właściwości psychicznych jednostki i obejmują
temperament , pamięć , wolę , wyobraźnię, uczucia, inteligencję itp.

Cechy  socjogenne kształtują się pod wpływem życia jednostki w różnych grupach społecznych . Cechy te są zaliczane do wpływów społecznych i kultury
- kulturowy ideał osobowości – jest to zespół cech ,którymi ma się charakteryzować doskonały człowiek,
- role społeczne – społecznie określone oczekiwania ,które ma do spełnienia osoba zajmująca daną pozycję społeczną,
- jaźń subiektywna – zespół subiektywnych wyobrażeń o własnej osobie (własny autoportret)
- jaźń odzwierciedlana – zespół wyobrażeń o sobie odczytywanych z wyobrażeń innych ludzi o nas samych. Obraz naszej osoby jaki postrzegamy z zachowań innych ludzi wobec nas i wniosków o tym , jak oni nas oceniają.

19. Jakie znasz typologie osobowości.

Sangwinik – człowiek pogodny ,towarzyski lubiący ludzi. Przy pierwszych trudnościach odstępuje od zamierzonego zadania.

Choleryk – wybuchowy stale niezadowolony nie unika trudności.

Flegmatyk – zadowolony z siebie nie jest konfliktowy , cierpliwy , ma wybrane osoby , które lubi , nie jest otwarty na ludzi . Systematyczny i uporządkowany.

Melancholik – pesymista ,żyje przeszłością i wspomnieniami. Niepowodzenia traktuje jako własne ułomności .

20. Przedstaw typologie osobowości wg F. Znanieckiego.

Człowiek dobrze wychowany – człowiek , który w ciągu lat przebywał w szkole pod wpływem nauczycieli i wychowawców. Przyzwyczaił się do szukania pozytywnych ocen. I przez całe życie w każdej roli społecznej dba aby zasłużyć sobie na dobrą opinię i uniknąć złej.

Człowiek pracy – ukształtowany przez warsztat pracy, zakład pracy, gospodarstwo rolne. Okres pracy zaczął się wcześnie, najpierw pracował pod kontrolą dorosłych potem zatrudniony na stanowisku samodzielnym .

Człowiek zabawy – to ten , który znaczna część czasu spędził w kręgach zabawowych , rówieśniczych bez kontroli dorosłych.
Człowiek zboczeniec – żaden krąg wychowawczy nie narzucił ról społecznych , sposobu bycia , dążeń. Nie podporządkował się naciskom ,odrzuca ideały tworzy  nowe , wprowadza innowacje w kulturze we wzorach zachowań . Należą tu konformiści  i ludzie marginesu społecznego.   
21.    Określ więź społeczną i wymień jej komponenty.
Więź społeczna – jest to ogół stosunków społecznych połączeń i zależności łączących ludzi w trwałe zbiorowości.W socjologii amerykańskiej dla oznaczenia więzi społecznej stosuje się termin IDENTYFIKACJA, który oznacza stosunek do innych członków zbiorowości wyrażony zaimkiem osobowym „MY”.
Komponenty więzi społecznej:
1.    statyczność przestrzenna,
2.    statyczność psychiczna,
3.    łączność psychiczna,
4.    styczność społeczna,
5.    wzajemne oddziaływanie,
6.    stosunki społeczne,
7.    zależności społeczne,
8.    instytucje społeczne,
9.    kontrola społeczna,
10.    organizacja społeczna.
21.    Jakie znasz rodzaje styczności ?
Statyczność przestrzenna – jest najbardziej elementarnym  i najwcześniejszym etapem kształtowania się więzi społecznej. Pojawia się wówczas, gdy jednostki spostrzegają innych ludzi, lokalizują ich w przestrzeni i uświadamiają sobie ich obecność.
Statyczność psychiczna – zainteresowanie się pewnymi cechami osób pozostających w styczności przestrzennej (bo ktoś jest miły, sympatyczny).
Łączność psychiczna – wystąpi wtedy, gdy między jednostkami wzajemne zainteresowanie spowoduje ukształtowanie się wzajemnych postaw sympatii, przyjaźni, koleżeństwa, miłości itp.
Styczność społeczna – to układ składający się przynajmniej z dwóch osób oraz wartości materialnej lub duchowej, która jest przedmiotem tej stycznosci, a także czynności towarzyszące nabywaniu, bądź zamianie danej wartości.


22.    Co to jest działanie społeczne i jakie wyróżniamy w nim elementy?
Działania społeczne – zespół czynników podejmowanych w celu  modyfikacji zachowań, postaw i dążeń jednostek i zbiorowości.
Każde działanie społeczne jest układem następujących elementów:
1.    podmiot działania – działająca jednostka lub zbiorowość,
2.    przedmiot działania – jednostka lub zbiorowości, na które ukierunkowano dane działanie,
3.    narzędzia działania – słowa, gesty, mimika, postawa ciała,
4.    metoda działania – sposób zastosowania narzędzi działania np. prośby, perswazje, groźba, szyderstwo, kpina, żart, itp.,
5.    wynik działania – reakcje przedmiotu działania.


23.    Co to jest stosunek społeczny i jakie wyróżniamy w nim elementy?
Stosunki społeczne – to system unormowanych wzajemnych oddziaływań między partnerami, zachodzących na gruncie określonej platformy, płaszczyzny, którą są różne sytuacje życiowe.
Zależności społeczne – wskazuje, że osoba A zależy od osoby B ze względu na pewne przedmioty, bądź możliwości działania, które są ważne dla A, ale znajdują się w mocy B.24.    Omów istotę instytucji.
Instytucją społeczną – nazywamy nią zespół urządzeń, w których wybrani członkowie grupy otrzymują uprawnienia do wykonywania czynności określonych publicznie i impersonalnie dla zaspokajania istniejących potrzeb jednostkowych i zbiorowych oraz dla regulowania zachowań innych członków grupy.
Pojęcie instytucji oznacza określenie osoby, przydzielone im środki, unormowane czynności jakie mają wykonać w imieniu i na rzecz szerszej zbiorowości.

Instytucję charakteryzują:
    urządzenia - to takie środki materialne umożliwiają wykonywanie czynności specyficznych dla danej instytucji. W przypadku szkoły urządzeniami będą: budynki, stoliki, krzesła, tablica, itp.,
    uprawnienia - zakres działania instytucji i osób w niej zatrudnionych. W odniesieniu do szkoły będą to programy nauczania, regulaminy szkoły, zarządzenia władz oświatowych,
    modele zachowań – to sposoby wykonywania obowiązków na danym stanowisku (czynności służbowe). Każdy pracownik musi stosować się do wzoru określającego dane stanowisko. Nie może działać tak jak mu się podoba, czy jak dyktują mu to cechy jego osobowości.

Czynniki warunkujące sprawne działanie instytucji społecznej:
1.    wyrażenie określonego celu i zakresu wykonywanych czynności,
2.    racjonalny podział pracy i racjonalna jej organizacja wewnątrz instytucji,
3.    stopień depersonalizacji i obiektywizacji czynności,
4.    uznanie i zaufanie ze strony szerszej zbiorowości dla pracowników danej instytucji,
5.    bezkolizyjne włączanie się określonej instytucji w system już istniejących instytucji lokalnych, resortowych i in.
Rodzaje instytucji:
1.    ekonomiczne,
2.    polityczne,
3.    wychowawcze i kulturowe,
4.    socjalne,
5.    religijne.26/Co to jest kontrola społeczna i jakie znasz jej rodzaje
Kontrola społeczna to system oddziaływań na zachowanie jednostek i zbiorowości, dzięki któremu są one zmuszone do przestrzegania norm, wartości i wzorów.
1/ mechanizm psychospołeczny – nazywany niekiedy sumieniem, lub moralnością samokontrolą
2/ mechanizm materialno – społeczny – to wszelkie działania dotyczące  stosowania przymusu zewnętrznego przez jednostki, zbiorowości, instytucje.
3/ zwyczaj to sposób zachowania się w określonych sytuacjach, który nie wywołuje negatywnych reakcji otoczenia
4/ obyczaj to sposób postępowania który grupa poddaje ocenom moralnym i za naruszenie którego stosuje sankcje.

27/Co nazywamy sankcją i jakie można wyróżnić rodzaje sankcji
Sankcja to pozytywna lub negatywna reakcja otoczenia na zachowanie się jednostek w sytuacjach społecznie doniosłych.
Rodzaje sankcji:
- pozytywne czyli nagrody
- negatywne czyli kary
- formalne
- nieformalne
- represyjna - polega na pozbawianiu podmiotu ważnych dla niego dóbr
- nieważności – polega na unieważnieniu działań niezgodnych z prawem28/ Co to jest grupa społeczna
Grupa społeczna to dwie lub więcej osób między którymi istnieje bezpośrednia interakcja które posiadają ustalone wspólne normy , mają wspólny cel , tworzą rozwiniętą strukturę  grupową  i mają poczucie odrębności swojej grupy w stosunku do innych grup. 
Grupą społeczną nazywamy każde zrzeszenie ludzi, które w świadomości samych tych ludzi stanowi pewnego rodzaju odrębną całość , czyli pewien układ odosobniony.
Grupa społeczna to wszelki zbiór osób, który możemy ujmować jako całość
ze względu na jakiekolwiek godne uwagi stosunki zachodzące między jego członkami .
29/ Z jakich elementów składa się grupa społeczna
-co najmniej 3 członków – zbiór osób o określonej funkcji i odpowiednim wzorze fizycznym i moralnym
-cel  i  zadania( wyznacza solidarność wieź),
- wyraźna struktura wewnętrzna zbudowana z pozycji zajmowanych przez członków i związanych z nimi ról,
- Tożsamość ( wskazuje na odrębność),
- Ośrodki skupienia, symbole.
30/ Co to jest członkowstwo grupy i jakie są jego rodzaje
Członkowstwo w grupie wskazuje na przynależność do określonej grupy społecznej. Najczęściej wyodrębnia się dwa rodzaje przynależności:
1/ realną – oznaczającą faktyczny i pełny udział członka w życiu grupy z którą on jest związany subiektywnie i obiektywnie
2/ ideologiczną która oznacza,  że spełnione są niektóre warunki przynależności subiektywnej.


31. Co to jest struktura grupy i jakie znasz struktury w małej grupie społecznej?
Struktura grupy to układ pozycji społecznych, które są zdeterminowane rolami społecznymi pełnionymi przez członków grupy.
1 Pozycja społeczna czyli miejsce w grupie związane z funkcją jaką dana osoba pełni w grupie
2 Rola społeczna to pewne zachowania, których grupa oczekuje od osób zajmujących określoną pozycję w grupie
3 Prestiż to uznanie jakim cieszą się poszczególne osoby w grupie
Struktury wewnątrz grupowe
Struktura socjometryczna zajmuje się wzajemnymi oddziaływaniami między ludźmi zachodzącymi we wszystkich grupach. Oznacza także strukturę, w której poszczególne pozycje wiążą ze sobą stosunki lubienia lub nie lubienia się. Badania socjometryczne prowadzone są za pomocą kwestionariusza i polega to na pytaniu każdego członka grupy, kogo chciałby mieć do towarzystwa w toku jakiejś czynności a kogo nie.   
Struktura władzy oznacza, że osoba zajmująca wyższą pozycję w grupie może kontrolować osoby zajmujące niższą pozycje.
Struktura komunikowania polega na przekazywaniu informacji między członkami grupy. Dokonuje się za pomocą języka i różnych znaków oraz symboli. Oznacza łączność między członkami grupy tj. ilość informacji i liczbę kanałów łączących poszczególne osoby w grupie.
Struktura awansu obejmuje wyznaczenie pozycji, z której istnieje możliwość przejścia na wyższe miejsce w hierarchii grupy.

32. Jakie znasz podziały grup społecznych?
Grupy małe mają prostą strukturę złożone są wyłącznie z członków nie posiadają żadnych podgrup.
Grupy duże mają złożoną budowę obejmują dużą liczbę osób, co uniemożliwia im zawieranie bliższych znajomości osobistych.
Grupy pierwotne – więzi oparte są na osobistych kontaktach i emocjonalnym stosunku np. rodzina.
Grupy wtórne – więzi wynikają z kontaktów rzeczowych opartych na interesach np. związki zawodowe.
Grupy formalne są zorganizowane przez instytucje, jednostkę nadrzędną nakładającą określone zadania, cele i strukturę organizacyjną.
Grupy nieformalne powstają spontanicznie a głównym czynnikiem zespalającym jej członków jest więź emocjonalna.
Grupy inkluzyjne – są to grupy do których może wstąpić każdy, kto przejawia chęć przestrzegania norm obowiązujących w tej grupie.
Grupy ekskluzywne (kontrolowanej przynależności) dopuszczają do uczestnictwa w nich tylko te jednostki, które odpowiadają pewnym szczególnym kryteriom, czasem dość rygorystycznie określonym.
Grupy wspólnotowe - kształtują się spontanicznie i trwają dlatego, że ich członkowie chcą trzymać ze sobą kontakty społeczne oparte na wspólnocie poglądów i wspólnie wyznaczonych wartościach. Takimi są grupa przyjaciół, artystów.
Grupy celowe – powstają do osiągnięcia określonego celu, narzuconego grupie do realizowania (np. oddział wojskowy) albo podejmowanego dobrowolnie przez jej członków (np. zrzeszenia,  spółki, spółdzielnie.

33 Co to są ruchy społeczne i jak je socjologowie dzielą?
Ruchy społeczne to zbiorowe, świadome, celowe dążenia większej liczby ludzi do realizacji wspólnego celu, stosujących te same metody działania, kierujących się wspólnymi wartościami i powołujących się na wspólną ideologię.
Rodzaje ruchów społecznych:
Reformatorskie mają na celu usunięcie niepokojących problemów w ramach istniejącego ładu społecznego istniejącej organizacji i struktury zbiorowości.
Rewolucyjne – chcą zmienić istniejący ład, organizację i strukturę zbiorowości, chcą poprowadzić ulepszenia nie w ramach porządku legalnego lecz siłą obalić i zmienić istniejący porządek społeczny.
Ekspresywne mają na celu wyrażenie pewnych postaw, przekonań opinii.
Stare – Klasyczne miały podłoże ekonomiczno – polityczne. Skupiały ludzi o podobnym położeniu materialnym i usytuowaniu społecznym, zainteresowanych poprawieniem swojego położenia np. związek zawodowy.
Nowe – mają podłoże kulturowe. Uczestników łączą problemy społeczne i wspólna reakcja na nie (np. dyskryminacja ze względu na płeć, orientację seksualną, czy kolor skóry) przykład feministyczne, ekologiczne.


34 Jakie znasz czynniki rozwoju społecznego?
Postęp – jeśli rozwój zachodzący w systemie zbliża się do ideału ocenianego pozytywnie wtedy ma miejsce postęp. Postęp jest to rozwój połączony z doskonaleniem systemu według określonych kryteriów.
Zmiany warunków przyrodniczych - zależne od sił przyrody ( powodzie, trzęsienia ziemi, zmiana klimatu), ingerencja człowieka w przyrodę( wycinanie lasów, osuszania bagien, rabunkowa gospodarka surowcami naturalnymi)
Innowacje naukowe i techniczne – wynalazki techniczne wpływające na zmiany ilościowe i jakościowe produkcji, zasady organizacji życia społecznego i gospodarczego. Ułatwiają zaspokajanie potrzeb i przyczyniają się do zmiany interakcji międzyludzkich.
Dyfuzja kultur –  przenikanie nowych elementów kultury, ideologii wzorów zachowań, narzędzi pracy i walki w wyniku styczności z innymi kulturami co skraca długie naturalne drogi rozwoju.
Ruchy społeczne i reformatorskie – opis w pkt. 33

35 Jakie znasz procesy społeczne?
36 Czym się charakteryzuje model społeczeństwa preindustrialnego, industrialnego, poindustrialnego?
Najczęstszym  kryterium wyróżniającym typy społeczeństw jest poziom techniki określającej podstawowy sposób zdobywania środków do życia. Wyróżniamy społeczeństwa: pierwotne, tradycyjne, przemysłowe, poprzemysłowe (informacyjne).
Społeczeństwa preindustrialne to: pierwotne i tradycyjne.
Pierwotne inaczej zbieracko - myśliwskie. Nie znano w nim uprawy roślin i hodowli, cechuje go jednorodność warunków życia i kultury, nie znają pisma. 
Tradycyjne inaczej rolnicze. Oparte jest na rolnictwie. Jednostkami produkcyjnymi są samowystarczalne gospodarstwa rolne. Ludność skupia się na obszarach wiejskich. Jest mało miast, komunikacja odbywa się głównie drogą ustną. Pismo jest znane ale umiejętność pisania i czytania posiadają nieliczni. Społeczność wiejska stanowi wspólnotę złożoną z rodzin i sąsiedztwa, zamkniętą mało ruchliwą i odrębną od reszty świata.
Społeczeństwo industrialne – przemysłowe opiera się na masowym wytwarzaniu dóbr materialnych przy użyciu maszyn i poza gospodarstwem domowym. Jednostkami produkcyjnymi są zakłady pracy i rozwój miast. Umacnia się i rozrasta władza centralna państwa. Upowszechnia się umiejętność pisania i czytania oraz rośnie rola wykształcenia. Pojawiają się środki masowego przekazu
Społeczeństwo poindustrialne – poprzemysłowe cechuje go przekształcenie struktury zatrudnienia i organizacji pracy na skutek pojawienia się nowych technologii. Aktywność gospodarcza zostaje przesunięta ze sfery produkcji dóbr do sfery usług. Rozwój technik informacyjnych spowodował pojawienie się procesu globalizacji.36. Czym się charakteryzuje model społeczeństwa preindustrialnego,
       industrialnego,postindustrialnego.
     
     -- Społeczeństwo preindustrialne inaczej zwane rolniczym. Oparte na
rolnictwie. Jednostkami produkcyjnymi są samowystarczalne gospodarstwa
rolne.Ludność skupiona jest na obszarach wiejskich. Jest mało miast
komunikacja odbywa się głownie drogą ustną. Pismo jest znane ale
umiejętność czytania i pisania posiadają nieliczni. Społeczność wiejska
stanowi wspólnotę złożoną z rodzin i sąsiedztwa zamkniętą, mało ruchliwą
i odrębną od reszty świata.
      -- Społeczeństwo industrialne opiera się na masowym wytwarzaniu dóbr
materialnych, przy użyciu maszyn i poza gospodarstwem domowym.
Jednostkami produkcyjnymi są zakłady pracy .Pojawia się podział pracy
rozwój miast. Umacnia się i rozrasta władza centralna państwa.
Upowszechnia się umiejętność czytania i pisania oraz rośnie rola
wykształcenia. Pojawiają się środki masowego przekazu i kultura masowa.
       -- Społeczeństwo postindustrialne cechuje przekształcenie struktury
zatrudnienia i organizacji pracy na skutek pojawienia się nowych
technologii. Aktywność gospodarcza zostaje przesunięta ze sfery
produkcji dóbr materialnych do sfery usług. Rozwój technik
informacyjnych spowodował pojawienie się  procesu globalizacji.

  37. Co to jest dewiacja

Dewiacja oznacza zboczenie z drogi , odchylenie od  właściwego kierunku
błądzenie. Dewiacje przyjmuje się jako zachowanie społeczne odbiegające Od tego co uważane jest za normalne w danym społeczeństwie.  SZEROKIE POJĘCIE DEWIACJI Dewiacja jest to każda odbiegająca od normy
inność która wywołuje reakcje społeczne.
  WĄSKIE ROZUMIENIE DEWIACJI  Dewiacja to zachowanie się jednostek lub
określonych grup sprzeczne z wartościami danej kultury.

   38. Na czym polega stygmatyzacja ?
                               
Teoria naznaczenia społecznego czyli stygmatyzacji mówi że jedyną
specyficzną cechą dewiantów jest to, że są traktowani jako dewianci
przez innych (nadawanie etykietki dewianta).

39. Dokonaj charakterystyki klasy społecznej.
W rozumieniu Karola Marksa klasy społeczne są zasadniczymi segmentami struktury społeczeństwa. Podstawą podziału na te klasy jest stosunek do własności środków produkcji. Między tymi klasami istnieje stały konflikt.
Z kolei klasa społeczna w rozumieniu Maxa Webera jest jedną z trzech zasadniczych płaszczyzn zróżnicowania społecznego, to jest płaszczyzny ekonomicznej.  Klasę tą wyznacza rodzaj szans na rynku. Szanse na rynku zależą nie tylko od posiadania własności, ale też od kwalifikacji: umiejętności pozwalających na osiągnięcie dochodu.
40. Omów klasę średnią.
We współczesnej strukturze społecznej wyróżniamy takie klasy jak: klasę wyższą, średnią, niższą i underclass.
Klasa średnia jest to zróżnicowany zbiór kategorii społeczno-zawodowych. Wykształcenie i kwalifikacje sprawiają, że ludzie należą do tej klasy, zajmując stanowiska zapewniające im większe korzyści materialne i kulturowe niż stanowiska zajmowane przez pracowników fizycznych.
Członkami tej klasy są tzw. „białe kołnierzyki” (nauczyciele, lekarze, urzędnicy, przedsiębiorcy). W krajach uprzemysłowionych klasa średnia stanowi większość społeczeństwa, ponieważ stale przybywa zawodów inteligenckich, kierowniczych, administracyjnych.
Wyróżnikiem klasy średniej jest praca umysłowa dająca samodzielność i niezależność, wysoki poziom wykształcenia, styl życia (przedsiębiorczość, aktywność, wysokie aspiracje edukacyjne zarówno własne, jak i swoich dzieci),
Pełni ona rolę stabilizatora w społeczeństwie w sferze gospodarki (będąc zbiorem ludzi o pewnym poziomie dobrobytu stanowi duży rynek nabywców) i w sferze polityki (klasa średnia jest buforem, który łagodząc napięcia między radykalnymi dołami społecznymi a konserwatywną klasą wyższą zapobiega starciom społecznym).
41. Co to jest stratyfikacja społeczna?
Stratyfikacja społeczna przez socjologów nazywana również „uwarstwieniem społecznym” jest to wyróżnienie warstw w społeczeństwie według różnych kryteriów: władza, pieniądze, prestiż, wykształcenie, a nawet zdrowie. Stratyfikacja oznacza pewien system rang, gdzie pewne warstwy stoją wyżej, inne zaś niżej. Podstawowymi systemami stratyfikacji społeczeństw ludzkich są: niewolnictwo, system klasowy, system stanowy i system klasowy.

42. Czym charakteryzuje się struktura społeczno-zawodowa?
Głównym wskaźnikiem wyróżniania warstw społecznych jest zawód. Wykonywanie go przez daną jednostkę jest związane z materialną i społeczną nierównością.
Zawód jest czynnikiem wyznaczającym:
    pozycję jednostki,
    jej szanse życiowe,
    materialne bezpieczeństwo.
Zawody są wynikiem podziału pracy. Przez zawód rozumie się najczęściej czynności:
    trwale wykonywane,
    wymagające określonego przygotowania i umiejętności,
    będące świadczeniem na rzecz innych osób,
    przynoszące dochody będące podstawą utrzymania.
43. Kiedy dochodzi do marginalizacji społecznej?
Marginalizacja jest pochodną szybkiego rozwoju techniki. Rozwój techniki powoduje zmiany na rynku pracy. Kurczy się liczba miejsc pracy dla ludzi o bardzo niskich kwalifikacjach. Osoby nieelastyczne i nie mogące podnosić swych kwalifikacji „wyrzucani” są na margines społeczny. Współczesna marginalizacja nie prowadzi automatycznie do powstania podklasy. Aby taka powstała ludzie muszą być skupieni przestrzennie, a takie skupienie sprzyja wytworzeniu się subkultury ubóstwa.      49. Jakie znasz główne ujęcia narodu

1. Naród jako wspólnota historyczna:
    Naród to zbiorowość etniczna, która ma własne dzieje i pamięć wspólnej
    przeszłości.
2.    Naród jako wspólnota terytorialna:
W tym ujęciu akcent został położony na terytorium zarówno
w sensie geograficznym jak i symbolicznym. Terytorium narodowe to tzw. ziemia ojczysta, gdzie miało miejsce narodzenie zbiorowości i istotne fragmenty jej dziejów.
   3.   Naród jako wspólnota polityczna:
  W tym ujęciu podkreśla się dążenie narodu do posiadania niezależności  politycznej i własnej państwowości. Jednym ze sposobów kształtowania  się narodu jest droga od narodu do państwa, drugim od państwa do  narodu. W pierwszym przypadku wspólnota kulturowa mająca poczucie
  własnej odrębności przekształca się w organizm państwowy, w drugim  organizm polityczny nabiera cech wspólnoty kulturowej przez zacieranie
różnic między grupami etnicznymi.
4   Naród jako wspólnota kulturowa:
Członków narodu łączy język, dziedzictwo kulturowe, które równocześnie
odróżnia ich od innych zbiorowości
5.  Naród jako wspólnota psychiczna:
Naród cechuje poczucie solidarności i tożsamości. Poczucie narodowe
łączyć się może z: patriotyzmem ( troska o naród i kraj ojczysty ),  nacjonalizmem ( postawa, która stawia interesy własnego narodu ponad  wszelkie inne wartości ),szowinizmem narodowym ( nienawiść do  wszystkich narodów ),megalomanią narodową ( przekonanie o doniosłej  roli własnego narodu ).

    50. Omów typy i funkcje państwa:
  Wyróżniamy cztery typy państw:
  - państwo niewolnicze – cechuje je występowanie niewolników oraz
    właścicieli niewolników
  - państwo feudalne – chłopi poddani są feudałom (np. rycerstwo,
    duchowieństwo )
  - państwo kapitalistyczne – charakteryzuje się występowaniem
    prywatnej własności środków produkcji oraz wytwórców
    sprzedających swoją siłę roboczą. Ten typ dzielimy na: państwo
    wczesnokapitalistyczne i liberalno- demokratyczne.
  - państwo socjalistyczne: istnieje społeczna właność środków
    produkcji pozostających w rękach państwa i swobodni wytwórcy
    zatrudnieni w państwowych zakładach.

       
      Państwo spełnia funkcje:
    1 zewnętrzne
    2 wewnętrzne
ad 1- funkcja zewnętrzna państwa obejmuje zapewnienie bezpieczeństwa
       społeczeństwu i zapewnienia przedstawicielstwa w stosunkach
       międzynarodowych.
ad 2- funkcja wewnętrzna państwa jest realizowana przez:
       zapewnienie ładu i porządku w obrębie społeczeństwa,
       i sprawowanie zwierzchniego nadzoru nad działalnością różnych
       grup społecznych i instytucji.

Nie gwarantuje za treści np. , 4, 17, 23
nie kompletne 3,35, 44-48 nie ma wcale.
Jak ktos ma odpowiedzi na pozostale pytania wrzucac bez zastanawiania sie:P


...Nieraz mam ochote rzucic to wszystko w pizdu jak najdalej
Ale wtedy mysle sobie to byl by bład nie oszalałem...
...Nie zapominajac tym kim jestes, bo to wlasciwy czas i wlasciwe miejsce
By spelnic sny spelnic siebie i pokazac, ze naprawde jestes kims jesli sie postarasz!!!

Offline

 

#5 2008-01-23 12:37:06

Justyna

Użytkownik

8161428
Zarejestrowany: 2007-11-17
Posty: 14
Punktów :   

Re: Wstęp do socjologii pytania na egzamin

Hey ;P a ma może ktoś jakieś notatki lub cokolwiek na socjologie wsi i miasta?? ;>

Offline

 

#6 2008-01-23 17:39:33

Mery

Użytkownik

8320578
Skąd: Dębica
Zarejestrowany: 2007-11-05
Posty: 15
Punktów :   
WWW

Re: Wstęp do socjologii pytania na egzamin

Brakujące pytania

44. Co to jest rodzina?
Rodzina- to grupa osób połączona jedna z dwóch typów stosunków społecznych stosunkiem małżeńskim, stosunkiem pokrewieństwa( rodzicielskim)
Małżeństwo jest to związek na mocy którego zostaje nadane partnerom prawo do współżycia seksualnego, dziecią zaś prawo do dziedziczenia dóbr materialnych i wartości kulturalnych
45 Omów rodzaje pokrewieństw w rodzinie
Pokrewieństwo to specyficzny dla rodziny rodzaj więzi jest to łączność wynikająca ze związku krwi i adopcji. Wyróżniamy pokrewieństwo: rzeczowe miedzy rodzicami i dziećmi własnymi, zastępcze rodzice i dzieci przysposobione, w lini prostej- dziadkowie, rodzice, dzieci, w lini bocznej- rodzeństwo, ciotki, wujkowie, kuzynostwo, w lini zstępnej- rodzice, dzieci, wnuki,
46. Jakie funkcje pełni rodzina?
Prokreacyjna albo biologiczna- podtrzymująca ciągłość społeczeństwa
Socjalizacyjna- polegająca na wprowadzeniu członków w rodziny w życie społeczne i przekazywanie im wartości kulturowych
Opiekuńcza- zabezpieczająca członków rodziny w określonych sytuacjach życiowych gdy sami nie SA w stanie zaradzić swoim potrzebom
Ekonomiczna- polegająca na dostarczaniu dóbr materialnych rodzinie
Stratyfikacyjna- gwarantująca członkom rodziny przynależność do określonej struktury społecznej
Kontrolująca- sprawowanie nadzoru nad zachowaniami małżonków i dzieci
47 Omów cykle życia rodzinnego
1 wybór partnera- rodzaje: pojmanie, zakup, umowa rodzinna, wybór samych kandydatów na współmałżonków
2 Narzeczeństwo:
Zaloty: jeste to pewien kompleks zachowan zmierzających do uzyskania zgody na zawarcie związku małżeńskiego oraz wyeliminowanie braku zaufania podejrzeń i niepewności
Małżeństwo bezdzietne- zawarcie związku małżeńskiego czyni narzeczonych małżonków a ich wspólnote rodziną. Pojawiają się nowe rolę męża i żony
Małżeństwo z dziećmi- rodzina pełna, proces socjalizacji i wychowania przyszłych pokoleń , wypełnianie ról matki i ojca
Małżeństwo z odchodzącymi dziećmi- opuszczenie przez dorosłe dzieci rodziny. Faza pustego gniazda, stopniowe wchodzenie w starość.


Miłość rodzi w nas siłę aby trwać

Offline

 

#7 2008-01-25 11:40:30

heat

Nowy użytkownik

Zarejestrowany: 2008-01-21
Posty: 1
Punktów :   

Re: Wstęp do socjologii pytania na egzamin

I jak... nauczeni wszyscy?

Offline

 

#8 2008-01-25 12:14:54

bercik

Nowy użytkownik

214647
Skąd: Czudec
Zarejestrowany: 2008-01-23
Posty: 5
Punktów :   

Re: Wstęp do socjologii pytania na egzamin

haha chyba żartujesz ;p

Offline

 

#9 2008-01-25 13:58:55

zombec

Nowy użytkownik

9430584
Skąd: Rzeszów
Zarejestrowany: 2008-01-23
Posty: 4
Punktów :   

Re: Wstęp do socjologii pytania na egzamin

w sobote wszyscy poplyniemy na gleboka wode i utoniemy... 


Dzien dobry!!!

Offline

 

#10 2008-01-25 15:06:37

bercik

Nowy użytkownik

214647
Skąd: Czudec
Zarejestrowany: 2008-01-23
Posty: 5
Punktów :   

Re: Wstęp do socjologii pytania na egzamin

no co Ty ja mam kolo ratunkowe albo telefon do przyjaciela :

Offline

 

#11 2008-01-25 15:26:37

Jager

Administrator

1718560
Zarejestrowany: 2007-11-01
Posty: 42
Punktów :   

Re: Wstęp do socjologii pytania na egzamin

No nic...pasuje sie zaczac uczyc


...Jeżeli alkohol przeszkadza ci w nauce - rzuć szkołę...

Offline

 

#12 2008-01-25 17:09:38

gumiś

Użytkownik

3475165
Zarejestrowany: 2007-11-01
Posty: 43
Punktów :   

Re: Wstęp do socjologii pytania na egzamin

spokojnie mamy jeszcze poprawki powodzonka


Siła człowieka nie polega na tym, że nigdy nie upada, ale na tym, że potrafi się podnosić.

Offline

 

#13 2008-01-25 18:02:45

Mery

Użytkownik

8320578
Skąd: Dębica
Zarejestrowany: 2007-11-05
Posty: 15
Punktów :   
WWW

Re: Wstęp do socjologii pytania na egzamin

I tak najważniejsze jest to gdzie wylądujesz na sali, a pomoce naukowe zawsze się znajdą


Miłość rodzi w nas siłę aby trwać

Offline

 

#14 2008-01-25 18:04:47

gumiś

Użytkownik

3475165
Zarejestrowany: 2007-11-01
Posty: 43
Punktów :   

Re: Wstęp do socjologii pytania na egzamin

Zgadza sie najwazniejsza jest miejscowka


Siła człowieka nie polega na tym, że nigdy nie upada, ale na tym, że potrafi się podnosić.

Offline

 

#15 2008-01-25 19:04:28

Jager

Administrator

1718560
Zarejestrowany: 2007-11-01
Posty: 42
Punktów :   

Re: Wstęp do socjologii pytania na egzamin

Ja tam wszystko juz umiem to moge nawet w pierwszej siedziec....obojetne


...Jeżeli alkohol przeszkadza ci w nauce - rzuć szkołę...

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
wymiana amortyzatora tył kombi golf 4 ameryka kraje stolice agno3 + nh3 chce poisac z dziewczynami umery dkaczegi dziecko wymysla